Home   Profiel    Contact
info@ergo-prevent.nl
Shiatsu   Ergoplanning
Pers artikelenFiscale VoordelenPrijzenReferentiesVeelgestelde vragen

Fiscale voordelen van drukpuntbehandeling (shiatsu)


 

TouchPro® stoelbehandelingen (shiatsu) aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting >>
Voor non-profit: in mindering te brengen op de loonheffing + extra mogelijkheid >>
Ook aftrekbaar met eigen bijdrage van de medewerkers >>
BTW verrekenbaar met voorbelasting >>
BTW en non-profit instellingen? >>
EU-subsidies >>
De voorwaarden op een rijtje >>

TouchPro® stoelbehandelingen (shiatsu) aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting

Kosten TouchPro® stoelbehandelingen (shiatsu) aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting
(ook voor non-profit: in mindering te brengen op de loonheffing)

Bron: www.minfin.nl
de officiële tekst van het Ministerie van Financiën luidt als volgt:

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën
(Wouter Bos -red.) het volgende besloten:

ARBO-verstrekkingen en stoelmassage, besluit van 21 december 2001, nr. CPP2001/1450M art. 6

Vraag
Is er sprake van een vrije ARBO-verstrekking, als bedoeld in artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, als werknemers in de gelegenheid worden gesteld om een stoelmassage door een daartoe erkend bedrijf te ondergaan? Bij deze stoelmassage gaat het om drukpuntmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie en ter voorkoming van aan het werk gerelateerde ziekten, zoals stress en RSI.

Antwoord
Een werkgever is op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij de gevaren en risico's voor de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden beperkt. Tevens moet de werkgever op grond van artikel 4, eerste lid, van de genoemde wet een ziekteverzuimbeleid voeren, waarvan het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte van werknemers onderdeel uitmaakt.

Het is mogelijk dat een werkgever een ARBO-plan opstelt waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt met het oog op het verkleinen van de kans dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI. Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Hieraan is inherent dat de stoelmassage in de werktijd plaatsvindt en dat geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd (overeenkomstig artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Gelet op het voorgaande en op artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, is een stoelmassage een vrije verstrekking, indien:

a. de werkgever een ARBO-plan heeft;
b. de stoelmassage daar in redelijkheid deel van uitmaakt;
c. de stoelmassage tijdens werktijd plaatsvindt;
d. de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd; (maar zie verderop voor de uitzondering)
e. er geen sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoort, gelet op artikel 13, eerste en derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, de waarde in het economische verkeer van de stoelmassage, verminderd met een eventuele werknemersbijdrage, tot het loon.

Zie ook de handleiding loonbelasting 2002, pagina 119, onder punt 17.4 `arboverstrekkingen'.
 
Voor non-profit: in mindering te brengen op de loonheffing + extra mogelijkheid

Extra mogelijkheid voor non-profit instellingen

Het bovenstaande over de aftrekbaarheid van de kosten van massage op de werkplek geldt allemaal ook voor non-profit instellingen zoals (semi-)overheden, politie, onderwijs, zorginstellingen.
Dan valt het onder de noemer: in mindering brengen op de loonheffing.
Maar wij hoorden onlangs over de `compensatieregeling loonheffing'.
Bij deze regeling schijnt het zo te zijn dat 8% van de loonheffing die een organisatie verschuldigd is, afgetrokken zou kunnen worden wanneer stoelmassages worden ingehuurd. Dit zou weleens meer kunnen bedragen dan wat de massages kosten! Dit vergt nader onderzoek. Zodra we er meer over te weten zijn gekomen, zullen de details op deze website vermeld worden.

 
Ook aftrekbaar met eigen bijdrage van de medewerkers

Kosten aftrekbaar, zelfs indien een eigen bijdrage aan de medewerkers wordt gevraagd

Chris Bos, P&O van de gemeente Maassluis, schrijft hierover:
"Een snelle lezer zou de indruk krijgen, dat -wanneer een eigen bijdrage wordt gevraagd- er geen sprake is van een stoelmassage die voldoet aan de eisen van een belastingvrije verstrekking. Op zich is dat terecht, maar dat betekent niet, dat de verstrekking als zodanig een belaste verstrekking is. De opmerking `eigen bijdrage' geeft aan, dat de vrije verstrekking pas gaat tellen, wanneer de eigen bijdrage wordt afgetrokken.
Dus, de stoelmassage kost b.v. 18 euro per behandeling, en de werknemer draagt 8 euro zelf bij, dan is er wel sprake van een vrije verstrekking van 10 euro per behandeling. Nu is het van belang of er sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing. Er is volgens de handleiding 2002 van de belastingdienst eerst sprake van aanmerkelijke privé-besparing, indien de privé-uitgaven van de werknemer, op jaarbasis, 454 euro minder zijn dan de privé-uitgaven van werknemers die met hem vergelijkbaar zijn.
Uitgaande van de bovengenoemde situatie bedraagt het privé-voordeel van de werknemer, indien de massage van b.v. 18 euro per behandeling overeenkomt met de waarde in het economisch verkeer, wat aannemelijk is, minder dan 454 euro. Immers, uitgaande van een behandeling eens per week, is er sprake van ca. 45 behandelingen per jaar, zodat het privé-voordeel van de werknemer maximaal 45 x 10 euro = 450 euro bedraagt.
Dus zorg ervoor dat je als werkgever dan onder de 454 euro blijft."

 
BTW verrekenbaar met voorbelasting

Bron: www.minfin.nl

Het officiële besluit van 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M, luidt als volgt:
De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding
Een ondernemer sluit met een masseuse contracten af, waarbij de masseuse tegen betaling massage verricht bij werknemers, met het doel stressgerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen. De spanningen kunnen aanleiding geven tot klachten zoals bijvoorbeeld rugklachten, RSI en/of een algemeen verminderd welzijnsgevoel. Teneinde deze klachten te verminderen worden hoofd, nek, schouders, armen en handen gemasseerd. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de werkplek, in een speciaal daarvoor ontworpen stoel. Per behandeling wordt een bedrag aan de werkgever in rekening gebracht.

Vraag
Is de ondernemer de afnemer van de onderhavige prestatie? zo ja, kan hij de voorbelasting ter zake in aftrek brengen? zo ja, is het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) van toepassing?

Antwoord
a. De werkgever contracteert en betaalt de masseuse. De werkgever kan, gelet op het contract met de masseuse en het genot dat hij van de prestaties heeft, worden aangemerkt als de afnemer van de prestaties.
b. De ondernemer heeft om die reden op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting.
c. De massages hebben onder meer tot doel spanningen weg te nemen en het algemene welzijnsgevoel van de werknemers te bevorderen. De werknemers kunnen met deze massage (ook buiten de werksfeer om) gebaat zijn. Dit mogelijke consumptieve element acht ik onder de gegeven omstandigheden evenwel volstrekt ondergeschikt aan het belang dat de werkgever daarvan heeft. De werkgever hoopt en verwacht immers dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorzieningen zoals bedoeld in het BUA, zodat de aftrek van voorbelasting niet wordt uitgesloten.

 
BTW en non-profit instellingen?

Vanaf januari 2003 zal een BTW-compensatiefonds voor overheden gelden. Zie voor de details op www.minfin.nl . Zodra er meer duidelijkheid bestaat over welke aan de overheid gelieerde instellingen hiervan gebruik mogen maken, zult u op deze website een overzicht vinden (er is bijvoorbeeld nog discussie gaande of politie en onderwijs hiervan gebruik mogen maken)

 
EU-subsidies

EU-subsidies
met dank aan collega-masseur Trudy Redeker voor het delen van deze informatie

Er bestaan nog steeds EU-subsidies voor pilotprojecten om het ziekteverzuim te stabiliseren. Non-profitorganisaties kunnen soms gedurende maximaal 1,5 jaar de stoelmassages helemaal gratis krijgen van de Europese instanties. Bedrijven krijgen een lager percentage aan subsidie.
De wegen naar subsidie lopen echter in een ingewikkeld tijdrovend doolhof, waarvoor men het beste een subsidiespecialist kan inschakelen.

Wij hebben goede ervaringen met deskundigen die zichzelf terugverdienen als de subsidie lukt (no cure no pay: als de subsidie wordt toegekend, krijgt het adviesbureau hiervan 10% en dit bedrag wordt al in het kostenplaatje meegenomen.). Te contactueren via Marga Sikkema, Ascendo Projectmanagement, 079-3478405 e-mail: marga.sikkema@ascendo.nl
(of bij geen gehoor: Wim van Schoten, VSConsultants, tel. 0229-273886)

De subsidie moet altijd voor aanvang van de massages worden aangevraagd en toegekend.

Het moeten bedrijven zijn met een eigen (apart) fiscaal nummer. Doelstelling van het project kan zijn: ziekteverzuim stabiliseren. Hiervoor moet een plan worden gemaakt waarin duidelijk het verbeteren van de werkomstandigheden naar voren komt en dat het een project is van een aantal (b.v. 3-4) bedrijven tezamen. De kosten kunnen pas worden gedeclareerd als het verzoek in behandeling is genomen. Bedrijven die al stoelmassage hebben kunnen b.v. met ingang van het nieuwe jaar een project opstarten.
Ook een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de stoelmassage op de werkplek zou een pilot-project kunnen zijn.

 
De voorwaarden op een rijtje:
- Het bedrijf moet een arboplan hebben waarin de doelstelling om het ziekteverzuim te stabiliseren en verbetering van de werkomstandigheden duidelijk moet worden omschreven.
- Een bedrijf mag niet in zijn eentje subsidie aanvragen maar moet samen met meerdere bedrijven een plan schrijven en dit indienen. Dit kunnen ook BV's zijn maar dan wel iedere BV met een apart fiscaalnummer.
- Het moet om een pilot gaan. Deze mag maximaal 1,5 jaar duren.
- Na deze pilot is evaluatie verplicht en de resultaten moeten aan de overheid overlegd worden.
- De kosten van het project mogen pas gedeclareerd worden als de aanvraag voor subsidie in behandeling is genomen bij de overheid. D.w.z.: een project dat al loopt kan niet met terugwerkende kracht gedeclareerd worden.

Naar top pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar top pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar top pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar top pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar top pagina

Ontspanning op de werkplek!
Ergo-prevent - Dokter Bolsiuslaan 11, 5062 ER Oisterwijk - GSM 06 -51 76 32 10 - E-mail: info@ergo-prevent.nl
© 2015 PXLS